ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради.
Понеделник 21 Март 2016г.

ВиК- Бяла обявява обществена поръчка по ЗОП
Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради – бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4) – 10 000 л +/- 20 %, дизелово гориво CPV код 09134200-9) – 45 000 л +/- 20 %, газ Пропан-Бутан  …… подробно


Обществена поръчка ОХРАНА на ИМУЩЕСТВА.
Петък 26 Февруари 2016г.

Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по охрана, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЧОД на обекти – собственост на „БЯЛА” ЕООД, гр. Севлиево, с цел осигуряване опазване на имуществото на търговското дружество от противозаконни посегателства, която услуга включва осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ, съобразно условията от настоящата документация и обектите … подробно


Обществена поръчка за доставка на тръбиЧетвъртък 17 Декември 2015г.

Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9049085, с предмет: “Доставка на тръби за изграждане и подмяна на водопроводи за питейно – битови нужди, и фитинги за тях.“ … подробно.


Обществена поръчка за доставка на флокулант за ПСОВ.
Петък 16 Септември 2015г.

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9046830, с предмет: “Доставка на флокулант за обработка на утайките в пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр.Севлиево … подробно.


Обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия
Петък 04 Септември 2015г.

Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 686066, с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за 2 бр. обекти на територията на Възложителя” .. подробно.


 

Обществена поръчка за доставка на несортиран трошен камък (НТК)
Четвъртък 23 Юли 2015г.

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9044159, с предмет: “Доставка на Несортиран трошен камък (НТК) размер 40.“ … подробно.


Доставка на горива
Вторник 21 Април 2015г.

Договаряне без обявление по ЗОП
“Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради” – бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4),- 11 000 л.+/- 10 %, дизелово гориво CPV код 09134200-9),- 45 000 л.+/- 10 % и газьол – за отопление (CPV код 09134000-7) – 10000 л. +/- 10 %.  … подробно.


Обществена поръчка ОХРАНА на ИМУЩЕСТВА
Петък 23 Януари 2015г.

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в AOP – 9038299, с предмет:
“ОХРАНА на ИМУЩЕСТВА на БЯЛА ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК 817022393: Физическа, и със сигнално охранителна техника: 1. Денонощна (непрекъсната) физическа охрана и пропускателен режим, осъществявани от поне един охранител за всеки от обектите, на следните обекти на Възложителя. … подробно.


 

Обществена поръчка за доставка на тръби
Четвъртък 02 Декември 2014г.

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9036943, с предмет: “Доставка на тръби за изграждане и подмяна на водопроводи за питейно – битови нужди, и фитинги за тях.“ … подробно.