НАРЕДБА № 6 за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

naredba 6