ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води ВИК Бяла – с. Стоките

Пречиствателната станция е промишлено съоръжение, което се използва за пречистване на питейна вода, или съоръженията и последователността на обработка са създадени за пречистване на отпадни битови септични или индустриални води от индустрията или населените места. Използването ѝ е от огромно значение за възстановяване на природните ресурси, за опазване на околната среда и екологическото равновесие, особено в гъсто населени райони или крупни промишлени предприятия.

Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата за конкретни нужди до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология. Пречиствателните станции разполагат със системи за пречистване, които третират водата в зависимост от потребностите с използването на химични, физични и механични методи. Почистването се осъществява последователно като в зависимост от целите се осъществява механично почистване (за речни или повърхностни води), неутрализация, декарбонизация, утаяване, филтрация, отделяне на манган и желязо, деминерализация и биологично почистване до постигане на предварително зададени норми. Всичко това се осъществява под непрекъснат лабораторен контрол, поради особената важност на процеса – създаване на питейна вода или пък почистване водата до степен да се включи към речните потоци без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност за хората и животните.

Как можете да вземете проба от питейна/повърхностна вода.

Сертификат за акредитация.

Заповед за акредитация.

Заявка за изпитване.

Наредба 1 от 2007г за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Наредба 1 от 2011г за мониторинг на водите.

Наредба 9 от 2001г за качеството на водата за питейно-битови цели.

Наредба 12 от 2012г. за изискванията към повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване.

Наредба 18 от 2009г за качеството на водите за напояване.