Обществена поръчка за доставка на тръби 2014г.

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9036943, с предмет: “Доставка на тръби за изграждане и подмяна на водопроводи за питейно – битови нужди, и фитинги за тях.“
Краен срок за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 12.12.2014 г.
Указания за изготвяне на офертата, както и документи за участие:
AOP – 9036943
Договор
ID 9036943  2014

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Договор

Протокол по чл.101, ал.3 от ЗОП

12