Обществена поръчка Охрана на ИМУЩЕСТВА

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в AOP – 9038299, с предмет:

“ОХРАНА на ИМУЩЕСТВА на БЯЛА ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК 817022393: Физическа, и със сигнално охранителна техника: 1. Денонощна (непрекъсната) физическа охрана и пропускателен режим, осъществявани от поне един охранител за всеки от обектите, на следните обекти на Възложителя, и на имуществата в обектите: Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Севлиево; Помпена станция в землището на с. Богатово, общ. Севлиево; Поземлен имот на ул. „Никола Петков” № 6, гр. Севлиево, и построените в имота сгради (Административна, гаражи, и други без изключение). 2. Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ чрез мониторингов център за непрекъснат контрол и реагиране на сигнали за непозволен достъп на лица в охраняваните обекти на Възложителя, и охранителни мобилни групи (физически сили) на следните обекти: Градска Пречиствателна Станция за Отпадни Води в гр. Севлиево; Помпена станция в землището на село Богатово; Поземлен имот на ул. „Н. Петков” № 6 (гр. Севлиево), със сгради: Административна, гаражи, работилници и другите сгради в имота, без изключение. Сигнално-охранителната техника е собственост на Възложителя. Той осигурява за своя сметка и оборудването с необходимите за тази дейност кабели и акумулаторни батерии. Възможност за ползване и на техника – собственост на Доставчика. Обектите и имуществата в тях следва да бъдат физически непрекъснато защитавани от Доставчика чрез горепосочените дейности, от противоправни посегателства, по начини и с методи, определени от нормативните актове, и осъществявани по начини, възприети в практиката при предоставяне на охранителни услуги (доколкото не са договорени конкретни задължения, действия, отговорности или механизми.“
Краен срок за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.02.2015г.
Документи за участие:

Публична покана
AOP – 9038299
публикувано на 24 Януари 2015г. в 8ч 46м 50сек.
Заповед
ID – 90382299
публикувано на 24 Януари 2015г. в 8ч 50м 20сек.
Договор
ID – 9038299
публикувано на 24 Януари 2015г. в 8ч 58м 30сек.

Протокол
Протокол охрана 2015г
Публикувано на 17 Февруари 2015г. в 15ч 19м 19сек.

Договор

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане