Обществена поръчка Несортиран трошен камък

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9044159, с предмет: “Доставка на Несортиран трошен камък (НТК) размер 40.“
Краен срок за подаване на офертите е до 17/08/2015 16:30
Указания за изготвяне на офертата, както и документи за участие:
AOP – 9044159
AOP – 9044159

Проектодоговор

Протокол НТК 2015г