Обществена поръчка за доставка нетна активна електрическа енергия

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 686066, с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за 2 бр. обекти на територията на Възложителя”
Краен срок за подаване на офертите е до 16/10/2015 17:00
Указания за изготвяне на офертата, както и документи за участие:
Преписка – 00704-2015-0002
AOP-686066
Решение 686042
Документация за участие – Word
Документация за участие – PDF
Протокол
Протокол от 27.10.2015
Решение за класиране
Договор
Информация за задържане на гаранциите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП 792810

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 792827