Поръчка полимер 2015

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9046830, с предмет: “Доставка на флокулант за обработка на утайките в пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр.Севлиево”
Краен срок за подаване на офертите е до 27/10/2015 14:00
Указания за изготвяне на офертата, както и документи за участие:
Правила
Покана
Договор
Протокол 27.10.2015
Договор
Извършено плащане
Информация изпълнен договор