Обществена поръчка за доставка на тръби

Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9049085, с предмет: “Доставка на тръби за изграждане и подмяна на водопроводи за питейно – битови нужди, и фитинги за тях.“
Краен срок за подаване на офертите е до 15:00 ч. на 29.12.2015 г.
Указания за изготвяне на офертата, както и документи за участие:

АОП-9049085

Проекто договор

Приложение

Протокол

Договор Тръби

Приложение

Информация за извършено плащане

Информация за изпълнен договор