Обществена поръчка ОХРАНА на ИМУЩЕСТВА 2016г.

“Бяла” ЕООД, обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в AOP-9050844.

Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по охрана, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЧОД на обекти – собственост на „БЯЛА” ЕООД, гр. Севлиево, с цел осигуряване опазване на имуществото на търговското дружество от противозаконни посегателства, която услуга включва осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ, съобразно условията от настоящата документация и обектите, посочени в Приложение № 1 от Раздел IV – Спецификация за организиране на охрана към документацията.

AOP-9050844

Заповед

Документация

Съобщение

Протокол Охрана